• slider
  • slider
  • slider
  • slider

قبض موبایل

در این قسمت از اپلیکیشن می توان مبلغ قبض میان دوره و پایان دوره تلفن های دائمی همراه اول را استعلام نموده و پس از انتخاب نوع قبض اقدام به پرداخت آن نمود. قبض پایان دوره: مبلغ قبض پایان دوره، حتی پس از پرداخت آن، همیشه بیانگر مبلغ آخرین قبض صادر شده برای مشترک می باشد. قبض میان دوره: مبلغ قبض میان دوره، بیانگر مانده بدهی مشترک تا لحظه استعلام می باشد.